Galeria Apteka Sztuki

Baner na wystawę Perspektywy Agnieszki Leszczyńskiej i Doroty Zych-Charaziak
Aktualna wystawa: Perspektywy
dr Doroty Zych-Charaziak i dr Agnieszki Leszczyńskiej
Ile warte są dla Ciebie wartości? Utwórz zlecenie stałe dla Galerii Apteka Sztuki

Aktualności

W Galerii "Apteka Sztuki"

Sztuka

Wystawy w Galerii "Apteka Sztuki"

Wywiady

Rozmowy o sztuce

ZAZ

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Lab

Laboratorium graficzne

Eventy

Współorganizacja wydarzeń

Kultura

Wydarzenia kulturalne

Media

Piszą o nas

Sub Terra | Tomasz Stando | Czerwiec–Sierpień 2023

O wystawie

Plakat na wystawę Sub Terra Tomasza Stando

SUB TERRA | Tomasz Stando

Obrazy olejne z cyklu Sub Terra są zwieńczeniem najlepszego, jak dotąd okresu twórczości Tomasza Stando. Podsumowują pewien etap drogi artystycznej malarza.

Artysta mimo gruntownych studiów artystycznych, nie poszedł tradycyjną ścieżką kariery artysty zawodowego. Nigdy mu na tym nie zależało. Od początku, konsekwentnie tworzył poza głównym obiegiem. Uniknął dylematów, czy zostać na drodze niezależności, czy też artystycznie skorumpować się i tworzyć we współzależności od instytucji kultury, gustów krytyków sztuki, czy zamówień klientów.

Malarz po latach życia spędzonych w Wielkiej Brytanii na stałe powrócił do swojego rodzinnego miasta Warszawy. Współczesna Warszawa, jej witalność i ciągły rozwój stymuluje artystę do pracy. Ostatnie lata to skupienie się Stando na malarstwie. Nic już go nie rozprasza. Mówi: „Robię to co chcę. Daję czadu”.

Na płótnach z cyklu Sub Terra zawiera się suma doświadczeń i umiejętności Tomasza Stando. Jak mówi artysta: „Łatwiej przychodzi mi zamknąć historię”. Malarz posiada mocną podstawę teoretyczną i praktyczną. Wie czego chce i umie to zrobić. Po latach pracy nad warsztatem i ciągłymi eksperymentami osiągnął swój indywidualny malarski styl. Obrazy z cyklu Sub Terra są to największe formatowo prace w dorobku artysty, dla którego wielkość nie jest barierą, lecz dodatkowo stymuluje go, daje upust emocjom i talentowi.

Pretekstem dla powstania dzieł z serii Sub Terra były zapomniane, niepozorne szkice wykonane przez Tomasza Stando ponad dwadzieścia lat temu. Na kartce papieru wykonał 11 małych rysunków przedstawiających znaki, które wydają się mieć przedchrześcijańskie konotacje i ikonograficznie nawiązywać do jaskiniowych znaków szamańskich.

W rzeczywistości znaki te zostały wykonane przez malarza intuicyjnie. Można odnieść wrażenie, że ze względu na swą pierwotność i duchowość powstały gdzieś w innym podziemnym świecie, w głębi duszy artysty. Być może ręka i oko artysty były, w trakcie procesu twórczego, narzędziem nieokreślonej, nadprzyrodzonej siły. W charakterze znaków Stando odnajduję echa koncepcji przenikalności, wyłuszczonej w dokumencie Wernera Herzoga pt. „Jaskinia zapomnianych snów”. Wedle której nie ma barier między naszym światem materialnym, a światem duchów. Duchów, które towarzyszyły artystom paleolitu, malującym na dnie jaskini, w półmroku, przy ograniczonej ilości tlenu. W tych warunkach następował nagły wybuch geniuszu tych twórców, rodziły się nowe idee. Znaki Stando wydają się pochodzić z jego zapomnianych snów, które w decydującej chwili wróciły do artysty i zostały automatycznie utrwalone.

Obrazy Stando nie są narracyjne, lecz wrażeniowe. Każdy z obrazów z tego cyklu jest swego rodzaju etapem, elementem procesu. Przejściem z jednego stanu zaawansowania do drugiego. W pierwszym dziele artysta skupiony jest przede wszystkim na znaku. W ostatnim ten znak zanika w intensywnej kolorystyce. Całość cyklu jest jedną pracą składającą się z następujących po sobie 12 skończonych elementów. To co widzimy jest raczej przedstawieniem, a nie wystawą.

Kolorystyka w obrazach Tomasza Stando, tak jak znaki, jest pierwotna. Artysta używa kolorów podstawowych. Nie tworzy nowych kolorów na palecie. Kolory „mieszają się” dopiero na płótnie. Różnorodność kolorystyczna powstaje u Stando również przez przenikanie kolejnych warstw farby, nakładanej jedna na drugą. Artysta dodatkowo nakleja papiery, które zmieniając strukturę płótna, zwiększają jego fakturowość.

Artysta nie sygnuje swoich prac. Czy jak pierwsi artyści jaskiniowi, czy też średniowieczni malarze-rzemieślnicy chce być anonimowy? Niekoniecznie. Nie podpisuje prac, bo jak mówi psuje mu to symetrię, kompozycję, która tak jak barwa jest jednym z jego znaków firmowych.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z języka łacińskiego. Język krajów basenu Morza Śródziemnego, kolebki zachodniej cywilizacji. Ponieważ Tomasz Stando na każdym kroku podkreśla przywiązanie do wartości tej kultury. Przywiązanie do malarstwa mającego swe źródło w humanistycznej Europie. Jest wierny malarstwu tradycyjnemu, lecz ma również szacunek do tego co współcześnie w sztuce powstaje. Nie zamyka się na nowoczesność.

W twórczości Tomasza Stando odnajdujemy cały przekrój europejskich prądów artystycznych. Wędrujemy od podziemnego malarstwa jaskiniowego, aż po współczesną sztukę ulicy, gdzie dzieła wykonywane są na ścianach, na których twórca umieszcza swój znak – tag.

Artyście zależy na uniwersalności, aby tworząc dowiedzieć się coraz więcej o człowieku i jego możliwościach. Poszukuje klucza do początków, do pierwszego ponadczasowego artystycznego gestu, od którego wszystko się zaczęło.

Malarz w swojej twórczości preferuje piony, nie jest to u niego wyrozumowane. Obrazy z cyklu Sub Terra można interpretować jak swego rodzaju sztandary czy chorągwie w twórczości Tomasza Stando, są jego twórczym manifestem.

Tomasz Stando nie będzie powielał motywu znaku w swoich kolejnych pracach, gdyż nie lubi rutyny i powtórzeń. Na wystawie Sub Terra mamy więc niepowtarzalną szansę zapoznać się w całości z tym pięknym cyklem obrazów. Które ze względu na swą wysoką jakość mogą szybko rozproszyć się wśród koneserów sztuki i być może już nigdy ich wszystkich razem, tak jak teraz, nie zobaczymy.

Łukasz Bireta

SUB TERRA | Tomasz Stando

The oil paintings from the Sub Terra collection are the crowning achievement of Tomasz Stando’s best creative period to date. They are a summary of one stage of his journey as an artist.

Despite holding a degree in fine arts, he did not follow the traditional path as a professional artist. It was never his pursuit. From the beginning, Stando has been consistently creating outside of the mainstream. He was able to avoid the dilemma of having to choose between staying independent and becoming artistically corrupt by relying on cultural institutions, art critics and clients.

After many years of living in Great Britain, the artist permanently moved back to his hometown. Modern Warsaw inspires him with its vitality and constant growth. In the recent years, Stando has been focused on painting. Nothing distracts him anymore. “I do what I want. I raise hell”, he says.

The Sub Terra collection is a sum of Tomasz Stando’s experiences and skills. As he puts it: “It is easier for me to close a chapter”. The artist has a strong theoretical and practical basis. He knows what he wants, and how to achieve it. After many years of polishing his craft and constant experimentation, he developed his individual painting style. The paintings in this collection are the largest works he has ever created. Size is not a barrier; it stimulates the artist, allows him to express emotions and showcase his talent.

The Sub Terra collection is inspired by forgotten, inconspicuous sketches made by Stando two decades ago. On a piece of paper, he made 11 small drawings of symbols which seem to have pre-Christian connotations and relate to shamanic cave symbols.

These symbols were created intuitively. One may get an impression that due to their primal and spiritual character, they were made in an underground world, deep within the artist’s soul. Perhaps during the creative process his hand and eyes were merely a tool of an unknown supernatural force. When I look at Stando’s symbols, I see references to the concept of permeability emphasized in Werner Herzog’s “Cave of Forgotten Dreams”. According to this concept, there is no barrier between our material world and the world of the spirits. Those spirits were with the artists of the Paleolithic era who painted at the bottom of caves, in semi-darkness, with limited oxygen. Their genius exploded abruptly in such conditions; new ideas were being conceived. Stando’s symbols seem as if they came from his forgotten dreams, returned to the artist in a decisive moment, and became permanently consolidated.

Stando’s paintings are impressionistic rather than narrative. Each work in this collection is a kind of a stage, a piece of a process. a transition from one state to another. In the first painting, the artist focuses mainly on the symbol itself. In the last one, the symbol dissolves amongst the intensity of the colors. The collection is a whole consisting of twelve consecutive complete pieces. What we see is a performance rather than an exhibition.

The colors of Stando’s works are primal, like the symbols. He uses basic colors. He does not create new shades on the palette. They are “blended” only on canvas. Color diversity is achieved also through them bleeding into each other after layering of the paint. Additionally, the artist uses paper which affects the texture and changes the structure of the canvas, after being glued onto the paintings.

The artist does not sign his works. Does he, like the cave artists or Medieval craftsmen, want to remain anonymous? Not necessarily. He does not sign the paintings because it ruins their symmetrical composition which, like the color palette, is a signature component of his work.

The title of the exhibition is taken from Latin, the language of the Mediterranean, the cradle of Western civilization. Tomasz Stando constantly emphasizes his attachment to the values of its culture, and the style of painting which evolved from humanistic Europe. He is faithful to traditional painting craft, but also respects the art of contemporary times. He is not opposed to modernity.

Tomasz Stando’s work exposes us to a whole plethora of European influences. It takes us from cave art all the way to contemporary street art where work is created on walls on which the creator places his signature – a tag.

The artist wants his work to be universal in order to learn more about humans and their abilities. He is searching for the key to understand the origins, the first timeless gesture which gave beginning to all.

He prefers to make his work vertical, but it is not deliberate. The Sub Terra collection may be interpreted as banners or flags among his works, it is his creative manifesto.

Łukasz Bireta

Zdjęcia prac

Rezerwacja i zakup prac: magdalena.krowicka@aptekasztuki.eu

Zdjęcia ekspozycji

Zdjęcia z wernisażu

Zdjęcia ze spotkania z artystą

O artyście

Tomasz Stando urodzony w Warszawie 1953 r. Studia na wydziale malarstwa Warszawskiej ASP. Dyplom w 1980 r w pracowni Jana Tarasina. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Liczne publikacje m.in. w „Słowniku współczesnych malarzy polskich” oraz w piśmie „Koncept of space ancien and modern”. 1986 Uhonorowany Grantem Fundacji Pollok – Krasner (Nowy York). 2006-2019 mieszkał i pracował w Londynie, UK, od 2020 w Warszawie. W latach 2010-2014 współpraca z Londyńską gazetą „Nowy czas” (publikacje w dziale kultury).

Wybrane wystawy indywidualne:

2023 Malarstwo, „Made in Warsaw / Zrobione w Londynie’, Centrum Informacji im. J.Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa
2023 Malarstwo, „Action” Galeria Dial, Warszawa
2023 Malarstwo, Galeria Jana Rylke
2022 Malarstwo, „Papiery Kota”, Fundacja Pełkińska XX Czartoryskich, Zamek w Pełkiniach
2022 Malarstwo, Teatr Buffo, Warszawa
2014 POSK, Londyn
2012 Malarstwo, Instytut Kultury Polskiej, Bratysława
2012 Malarstwo, Portico Gallery, Londyn
2009 Malarstwo, Red Gate Gallery, Londyn
2005 Rysunki, Księgarnia Odeon, Warszawa
2002 Instalacje z betonu, rysunki i grafiki, Studio Buffo, Warszawa
2002 Ikony, Galeria Withen, Warszawa
2002 Malarstwo, parawany, Klub OFF, Warszawa
2002 Malarstwo, Klub Tygmont, Warszawa
2001 Malarstwo, Ratusz miejski, Ringkobink, Dania
2000 Galeria Pod Różą Klementyny Bochenskiej
1997 Wystawa towarzyszącą III Biennale Małych form Malarskich, Toruń
1996 Obrazy, Galeria Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście
1993 Malarstwo i Rysunek, Centrum Edukacji Komputerowej, Warszawa
1993 Obrazy, Galeria Przyjaciół Akademii Ruchu, Warszawa
1993 Malarstwo, Taiwan
1993 Malarstwo, Coffeeshop TT Amsterdam
1993 Malarstwo, BWA Toruń
1992 Offene Ateliers, Bielefeld, Niemcy
1992 Grafity, Galeria Przyjaciół Akademii ruchu
1992 Malarstwo Synagoge Oerlinghousen, Niemcy
1992 Malarstwo, Instytut Kultury Taiwanu, Wiedeń
1991 Malarstwo, Warszawa Most Gotycki, Fundacja Kultury Polskiej
1984 Pomarańczowa rewolucja, Warszawa, Instytut Francuski

Wybrane wystawy zbiorowe:

2015 TheMontage Gallery, Londyn
2010-2011 „Arteria”, Polish Art Festival, Londyn
2003-2004 Udział w sympozjach i wystawach malarstwa poświęconych idei zjednoczonej Europy w Plasach (Czechy), Villaverla (Włochy), w Pradze (Czechy) i w Wiedniu (Austria)
2004 Wystawa poświęcona W. Kandinskiemu, Waszawa
2004 100 -lecie ASP w Warszawie
2001 Wystawa malarstwa, Galeria Doxa, Czeski Krumlov
2001 Ratusz nowomiejski w Pradze (Czechy)
1996 Art Sacre, Centre Fra Angelico, Belgia
1996 Wystawa zbiorowa, Galerii przyjaciół Akademii Ruchu, Warszawa
1992 Offene Ateliers, Bielefeld, Niemcy
1991 Działania z Gazeta, Dawne zakłady Norblina, Warszawa
1991 Nagroda Główna na II Biennale Małych Form malarskich, Bielsko Biała
1989 Gest, Muzeum Narodowe, Warszawa
1984 Koncepcje Przestrzeni w sztuce współczesnej, Muzeum Narodowe, Warszawa

Łącza:

tomaszstando.co.uk

www.facebook.com/tomaszstando.ID

 

Skip to content