Aktualności

Start

Strona główna Galerii "Apteka Sztuki"

Aktualności

W Galerii "Apteka Sztuki"

Sztuka

Rozmowy o sztuce i wystawy

ZAZ

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Lab

Laboratorium graficzne

Eventy

Współorganizacja wydarzeń

Poezja

Wieczorki poetyckie

Loga Galerii Apteka Sztuki i Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Wystawa: Kanapa z widokiem | Katarzyna Haber

Zdjęcie pracy Katarzyny Haber

Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę Katarzyny Haber “Kanapa z widokiem”.

 

Po dwóch latach od debiutu, Kasia Haber wraca z kolejną dużą wystawą, udowadniając, że pierwszy, intensywny okres pracy nad rysunkiem, nie był jedynie przelotnym zauroczeniem. Praca nad rysunkami, rozwijanie swojego artystycznego języka, stały się częścią życia autorki i Kasia dojrzewa, w zaciszu swojej kanapy, z której ma najwyraźniej bardzo rozległy widok.

Podczas gdy w świecie artystycznym, aż dudni od nowinek i potrzeba bycia oryginalnym często bierze górę nad autentycznością, artystka używając prostych i poetyckich środków opowiada o życiu bliskiemu sobie. Sylwetki najbliższych, otaczające meble, przedmioty codziennego użytku zapełniają kartki szkicowników. Jej technika jest prosta i szlachetna – artystka używa tuszu i rysika. Ostatnio eksperymentuje też z kolorem stosując ekolinę. Język Kasi Haber opiera się na tradycyjnej technice, a siła wyrazu tych prac wiąże Kasię z klasykami, takimi jak: Tadeusz Kulisiewicz, Józef Czapski, Egon Schiele, Matisse, Picasso i inni.

Ostatnio w rozmowach o rysunkach pojawił się przymiotnik „japoński”. Jest to wypadkową dwóch wartości, prostej meandrującej kreski, która łapie formę, jak i skojarzenia z tradycją haiku, formy literackiej, w której tak ważna jest synteza i zatrzymanie ulotnej chwili. Rysunek Kasi Haber jest zatem wierszem, zwięzłą opowieścią o codzienności. Oglądane w masie, rysunki układają się w spójną i bardziej rozbudowaną wypowiedź, rozmawiają ze sobą.

Bardzo ważny jest dla artystki sam proces twórczy. Czas w którym szuka harmonii i bliskości między sobą i modelem oraz między sobą i tworzonym dziełem. Rysując nie korzysta z żadnych współczesnych narzędzi. Liczą się zawartość i przekaż artystki, w niepodrabialnym języku, piętno własnego doświadczenia. Praca artystki przebiega w izolacji i odosobnieniu. Na początku nikt nie wiedział, poza modelami, że tworzyła. Wystawy są momentem wyjścia poza przestrzeń domu, otwarcia się dla publiczności. Intymne zapiski wychodzą w światła jupiterów.

Agnieszka Zawisza

 

Two years after her debut, Kasia Haber returns with a large exhibition, proving that the first intense period of work on drawing was not just a fleeting infatuation. Working on drawings, developing her artistic language, has become part of her life and Kasia matures, in the comfort of her couch, from which she apparently has a very extensive view.

While the artistic world it is rumbling with novelties and the need to be original often prevails over authenticity, the artist uses simple and poetic means to talk about her everyday life. Silhouettes of loved ones, surrounding furniture, everyday objects fill the pages of sketchbooks. Her technique is simple and refined – the artist uses ink and a stylus. Recently, he has also been experimenting with colour using ecoline. Kasia Haber’s language is based on a traditional technique, and the power of expression of these works binds Kasia with classics such as: Tadeusz Kulisiewicz, Józef Czapski, Egon Schiele, Matisse, Picasso and others.

Recently, in conversations about drawings, we referred to some of them as “Japanese”. It is the result of two of their values, a simple meandering line that captures the form, as well as associations with the haiku tradition, a literary genre in which it is so important to synthesize and catch a passing
moment. Kasia Haber’s drawing is therefore a poem, a concise story about everyday life. Viewed in mass, the drawings are arranged in a coherent and more elaborate statement, they talk to each other.

The creative process is very important for the artist. It is a special time in which she seeks harmony and closeness between herself and the model and between herself and the work being brought to life. In her drawing she does not use any contemporary tools or technology. What counts is the content conveyed in an unmistakable language, the stigma of her own experience. The artist’s work takes place in isolation. At first, no one knew, except for the models, that she was creating art. Exhibitions are moments of going beyond the space of the house, opening up to the public. Intimate notes are brought out to be displayed in the spotlights.

Agnieszka Zawisza

Czas trwania wystawy 2 września – 20 września 2021
Wernisaż: 2 września 2021, czwartek, godz. 18.30
Kuratorka: Agnieszka Zawisza
Koordynatorka: Magdalena Krowicka

Wizyty przebiegają z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Patronat medialny:

Wystawa: Przestrzenie tracone | Rafał Bakalarczyk

Praca Rafała Bakalarczyka Zerwany Most

Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę Rafała Bakalarczyka “Przestrzenie tracone”.

Rafał Bakalarczyk (ur. 1986 r.)

Z pierwszego wykształcenia doktor nauk społecznych w zakresie polityki publicznej. Badacz, a także działacz społeczny w obszarze wykluczenia społecznego, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych oraz opieki długoterminowej. Publicysta i współpracownik wielu organizacji społecznych i instytucji publicznych, między innymi komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor i współautor artykułów i publikacji książkowych w obszarze polityki społecznej. Już niebawem (miejmy nadzieję) absolwent malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Praca dyplomowa została przygotowana w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Mariana Waldemara Kuczmy, a także w multimedialnej pracowni projektowej pod kierunkiem prof. Pawła Jarodzkiego. W czasie studiów odbywał też wymianę studencką w pracowni malarstwa u prof. Stanisława Baja na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przestrzenie tracone

Cykl prac wyrasta z pejzażu. Obraz natury i środowisko człowieka przetworzone zostają w malarskiej materii na szereg równoległych warstw znaczeniowych, wzajemnie przenikających się lub na siebie nakładających. Materia obrazów, w relacji z ich tytułami jedynie sygnalizuje tropy interpretacyjne. Skojarzenia swobodnie rozpływają się w stwarzanych krajobrazach: naturalnych, naznaczonych zniszczeniem lub wyjałowieniem, ale też w krajobrazie społecznym, gdzie świadectwa zniszczenia sugerują konsekwencje tego, co się wydarzyło i zburzyło wcześniejszy porządek. Możliwe interpretacje odnoszą się zarówno do rzeczywistości organicznej, związanej z porządkiem natury, jak i prowadzą widza w stronę wewnętrznej, intymnej przestrzeni przeżyć poza konkretnym miejscem i czasem, w sugestywny obszar kruchych relacji międzyludzkich i pourywanych więzi. Treść koresponduje z techniką warsztatową, w której akt rozlewania rozcieńczonej farby po płaszczyźnie płótna i ulotność krystalizujących się na nim form tworzą klimat prac. Na rozmytych, nierozgraniczonych przestrzeniach większości obrazów nie jest widoczna sylwetka człowieka, a zaledwie ślady jego obecności i co nie mniej wymowne, ślady jego nieobecności. Zagadnienie więzi i ich ulotności przejawia się też w części prac abstrakcyjnych o pogodniejszej tonacji kolorystycznej. Poszukiwania przestrzeni dla doznań prywatnych i zjawisk społecznych przebiegają w sposób nienarzucający dla odbiorcy. To, co pozornie hermetyczne i efemeryczne, nabiera w tym procesie innego wymiaru i zyskuje swoistą trwałość. Może więc należałoby powiedzieć: Przestrzenie tracone — przestrzenie zyskane?

Czas trwania wystawy 8 lipca – 2 sierpnia 2021
Wernisaż: 8 lipca 2021, czwartek, godz. 18.00
Kurator: Magdalena Krowicka

Wizyty przebiegają z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Wernisaż: Relacja zdarzeń | Arkadiusz Glegoła

Zdjęcie pracy Arkadiusza Glegoły
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Arkadiusza Glegoły „Relacja zdarzeń”. Arkadiusz Glegoła rocznik ‘94, ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z wyróżnieniem. Uczestnik wystaw m.in: II International Festival of Art Schools 2019 Turin – Albertina Academy of Fine Arts, Ekspozycja w galerii Direct Art Action, Birmingham, UK. Autor prac eksponowanych na wystawie Coming Out Najciekawsze Dyplomy ASP. Prezentowana w Galerii Apteka Sztuki wystawa, łączy wybrane prace malarskie artysty z seriami grafik swobodnie powiązanych z fotografią, a w tym fotografią analogową. Tworzywem dla artysty są również słowa, relacje tekstu z obrazem, pamięć, a także nieuchwytna dla zmysłów przestrzeń oniryczna z pogranicza jawy. Czyste, jednoznaczne formy malarskie są celem, do którego artysta dąży przez własny świat zbudowany z wątpliwości, ale także z wiary popartej codzienną pracą w trudnych obszarach twórczego eksperymentowania. Tytułowa „Relacja zdarzeń” zawiera się w większej serii grafik. Stanowi wycinek jednego obrazu powielającego się przez sekwencje różnych sytuacji z przeszłości. To forma, niezależnie od układu i ekspozycji druków cyfrowych, staje się jednym obrazem i zarazem panoramą czasu oraz przywoływanych zdarzeń. Podczas wystawy będzie można zapoznać się z refleksjami Arkadiusza Glegoły, dostępnymi w wywiadzie z cyklu “Rozmowy o sztuce” na stronie Galerii Apteka Sztuki. A w trakcie wernisażu – w swobodnej atmosferze – prowadzić rozmowy na tematy nurtujące artystów od wieków i współcześnie. Czas trwania wystawy 10 czerwca – 2 lipca 2021 Wernisaż: 11 czerwca 2021, sobota, godz. 18.00 Kurator: Magdalena Krowicka Wizyty przebiegają z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Wydarzenie: Podwieczorek i Muzyka

Wydarzenie: Podwieczorek i Muzyka. Otwarte spotkania z muzyką w roli głównej. Zapraszamy!

Muzyka w sześciu smakach!

Podobno smak muzyczny, podobnie jak kulinarny, kształtuje się już w czasie wczesnego dzieciństwa. Okresie kojarzonym z beztroską, zabawą i smakowitym podwieczorkiem w gronie najbliższych.

Chcąc przywołać Państwu te pozytywne wspomnienia, w szczególnie trudnym czasie, jakim jest okres pandemii, zorganizowaliśmy cykl spotkań w ramach projektu #PiM “Podwieczorek i Muzyka”. Wydarzenie było transmitowane na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Było różnorodnie, ciekawie, momentami wzruszająco i sentymentalnie.

Projekt: “PiM – Podwieczorek i Muzyka” zrealizowany został przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i był współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

Harmonogram:

22 lipca, godz. 17:00
Muzyka – konteksty kulturowe
Mentor: dr Marek Szopski
amerykanista, socjolog kultury (Uniwersytet Warszawski)

5 sierpnia, godz. 17:00
Dziedzictwo Chopina w Warszawie
Mentor: prof. Jerzy Maciejewski
pianista (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Chopin Academy of Music w Daegoo w Korei Płd.)

26 sierpnia, godz. 17:00 
Fascynacja muzyką gitarową I
Mentor: Józef Kolinek
skrzypek, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego

9 września, godz. 17:00 
Sekrety muzyki wiolonczelowej
Mentor: Adam Bala
historyk, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego

23 września, godz. 17:00
Moja pasja – saksofon
Mentor: Jacek Dąbrowski
historyk, archeolog przemysłowy, wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego

7 października, godz. 17:00 
Fascynacja muzyką gitarową II
Mentor: prof. Marian Pokropek
etnograf, dokumentalista kultury ludowej (Uniwersytet Warszawski)

Relacja z wydarzenia: Podwieczorek i Muzyka

Podwieczorek i Muzyka | Fascynacja muzyką gitarową II | 7 października 2020

Podwieczorek i Muzyka | Moja pasja – saksofon | 23 września 2020

Podwieczorek i Muzyka | Sekrety muzyki wiolonczelowej | 9 września 2020

Podwieczorek i Muzyka | Fascynacja muzyką gitarową I | 26 sierpnia 2020

Podwieczorek i Muzyka | Dziedzictwo Chopina w Warszawie | 5 sierpnia 2020

Podwieczorek i Muzyka | Muzyka – konteksty kulturowe | 22 lipca 2020

Skontaktuj się z nami

Godziny otwarcia

Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17.

Ze względu na liczne wydarzenia, które organizujemy, niektóre dni w miesiącu mogą być wyłączone dla zwiedzających. Jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł/mogła skorzystać z naszej oferty, sugerujemy kontakt telefoniczny, bądź sprawdzenie na fanpage'u planowanych wydarzeń.

Wszystkie organizowane przez nas eventy publiczne znajdziecie Państwo na Facebooku. Zazwyczaj galeria jest wtedy czynna dłużej.

Chcesz skontaktować się mailowo, bądź telefonicznie?

Galeria Apteka Sztuki
Al. Wyzwolenia 3/5
00-572 Warszawa

Sekretariat:
Tel.: +48 22 622 04 21
E-mail (bez spacji): galeria @ aptekasztuki . eu

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

Skorzystaj z tego formularza, aby skontaktować się z Zuzanną i sekretariatem.

Zapisz się na newsletter

Copyright © 2021 by Galeria Apteka Sztuki